Sökning: "subsidiaritet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet subsidiaritet.

 1. 1. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 2. 2. EU:s jordbrukspolitik i förhållande till klimatförändringarna : en kvalitativ textanalys av den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :den gemensamma jordbrukspolitiken GJP ; europeiska kommissionens meddelande; kvalitativ textanalys; livsmedelssäkerhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Till mitten av seklet förväntas världens befolkning uppnå 9 miljarder. Efterfrågan på livsmedel kommer därför att öka, och konsumtionstrycket kommer spädas på ytterligare i och med en förbättrad levnadsstandard globalt. LÄS MER

 3. 3. Effective private enforcement of EU competition law : A justification for legislative harmonization of national procedural rules?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rylander; [2013]
  Nyckelord :private enforcement; EU competition law; private enforcement; EU competition law;

  Sammanfattning : In the strive towards a highly competitive market, the European Commission has long promoted an extensive use of so-called private enforcement, where individuals claim their rights, as guaranteed by the acquis communautaire, before national courts. The incentive to litigate is, mostly, the right to receive damages for loss suffered due to another private party’s violation of the EU antitrust rules, established by the CJEU in its famous ruling in Courage, in 2001. LÄS MER

 4. 4. The internal market for gambling services and the need for a clearer proportionality test

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andra Terbea; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The regulation of games of chance bears significant moral, cultural and historical features throughout the EU Member States. The particularities of gambling activities, and notably the risks they entail and the revenues they generate, have determined Member States to strictly regulate this market sector, and indeed, in some cases, to entrust the provision of such services to state-owned monopolies. LÄS MER

 5. 5. Är det okey att storebror ser dig? Datalagring i ett europeiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Nilsson; [2006]
  Nyckelord :EG-rätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida EU:s nyligen antagna datalagringsdirektiv uppfyller ERMK:s krav på respekt för privatliv och korrespondens i art 8 samt om direktivet är förenligt med tre av EG-rättens grundläggande rättsprinciper: principen om fundamentala rättigheter, principen om subsidiaritet och principen om proportionalitet. Sedan den 11 september 2001 har en intensiv debatt pågått kring hur långt kampen mot terrorism och annan brottslighet skall få gå. LÄS MER