Sökning: "substance use disorders treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden substance use disorders treatment.

 1. 1. Stigmatisering av substansbruksyndrom - Patienters upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Wester; Mi Greco; [2020]
  Nyckelord :Beroende; omvårdnad; stigmatisering; substansbruksyndrom; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbruksyndrom är en stigmatiserad kronisk sjukdom. Etiologin bakom sjukdomen anses vara multifaktoriell, med såväl ärftliga som miljöbetingade riskfaktorer. Personer med substansbruksyndrom som brukar illegala substanser är särskilt utsatta då de enligt lag begår ett brott genom sitt bruk. LÄS MER

 2. 2. PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Hedrén; Stina Matsson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Patientperspektiv; Primärvård; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötande hos personer med substansbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Philipson; Sigrid Widfeldt; [2017]
  Nyckelord :Health care professional - patient relations; Attitudes; Substance use disorder; Nursing; Person centered care; Stigmatization; Education; Bemötande; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Stigmatisering; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som brukar droger är en särskilt utsatt patientgrupp inom hälso- och sjukvården, bland annat på grund av stigmatisering och dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande kan ge negativa konsekvenser för patientens behandling. LÄS MER

 4. 4. Effekt av melatonin som hypnotikum vid sömnsvårigheter hos barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annefrid Reineborn; [2017]
  Nyckelord :melatonin; sömnsvårigheter; sömnbesvär; sömnstörningar; barn; sömn; hypnotikum; sömnmedicin; sömnläkemedel;

  Sammanfattning :  It is estimated that 25 % of children suffer from sleeping disorders. This is worrying as sleep is essential for children's health and is required for normal development of both body and brain. When changes in sleep hygiene are not sufficient to improve sleep, there is a need for pharmacological options. LÄS MER

 5. 5. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER