Sökning: "substansbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet substansbruk.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Anestesiologers erfarenheter av vård och behandling av patienter med substansbruksproblematik: En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Felicia Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :kvalitativ; multidisciplinärt team; substansbruksproblematik; alternativa behandlingar; smärtlindring; opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av illegala substanser i samhället är ett växande problem. Substanser som opioider och bensodiazepiner används inom den perioperativa vården, vilket kan vara problematiskt för patienter med en tidigare eller nuvarande substansbruksproblematik. LÄS MER

 3. 3. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 4. 4. Bemötande och stigmatisering inom vården : Erfarenheter från personer med substansbrukssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Berglund; Johanna Kauppi; [2023]
  Nyckelord :Patient experiences; Substance-use disorder; Received healthcare; Nursing psychiatric care; Psychiatric care; Psychiatric nursing; Stigmatization; Attitudes; Patienterfarenheter; Substansbrukssyndrom; Erhållen sjukvård; Psykiatrisk omvårdnad; Attityder; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en lika vård men studier visar att personer med substansbrukssyndrom befinner sig i en utsatt position i mötet med vården. Substansbruk definieras enligt världsorganisationen WHO som ett sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 5. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndroms erfarenheter av vård på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefina Glykofrydis; Madeleine Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Hospital; Narcotics related substance use disorder; Substance abuse; Substance use disorder; Erfarenheter; Narkotikarelaterat substansbrukssyndrom; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet dödsfall relaterat till narkotikarelaterat substansbruk ökar. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndrom utgör en marginaliserad och stigmatiserad grupp i samhället. Dessa personer löper förhöjd risk för ohälsa, inte minst till följd av deras substansbruk. LÄS MER