Sökning: "substansbrukssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet substansbrukssyndrom.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Unga personer med problematiskt substansbruk och deras upplevelser av vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viktor Gustner-Eriksson; Karolina Papica; [2023]
  Nyckelord :Substance use disorder; Youth; Young people; Experience; Patient perspective; Substansbrukssyndrom; Unga; Unga vuxna; Upplevelse; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund    Substansbrukssyndrom är ett folkhälsoproblem. Unga som brukar substanser riskerar att hamna i livslånga beroenden som har en negativ inverkan på deras livskvalitet och som belastar samhället svårt både ekonomiskt och i form av mänskligt lidande. LÄS MER

 3. 3. Bemötande och stigmatisering inom vården : Erfarenheter från personer med substansbrukssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Berglund; Johanna Kauppi; [2023]
  Nyckelord :Patient experiences; Substance-use disorder; Received healthcare; Nursing psychiatric care; Psychiatric care; Psychiatric nursing; Stigmatization; Attitudes; Patienterfarenheter; Substansbrukssyndrom; Erhållen sjukvård; Psykiatrisk omvårdnad; Attityder; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en lika vård men studier visar att personer med substansbrukssyndrom befinner sig i en utsatt position i mötet med vården. Substansbruk definieras enligt världsorganisationen WHO som ett sjukdomstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndroms erfarenheter av vård på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefina Glykofrydis; Madeleine Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Hospital; Narcotics related substance use disorder; Substance abuse; Substance use disorder; Erfarenheter; Narkotikarelaterat substansbrukssyndrom; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet dödsfall relaterat till narkotikarelaterat substansbruk ökar. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndrom utgör en marginaliserad och stigmatiserad grupp i samhället. Dessa personer löper förhöjd risk för ohälsa, inte minst till följd av deras substansbruk. LÄS MER

 5. 5. Personer med substansmissbruk upplevelse av bemötandet i sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jacinta Mkajuma; Josefin Witkowski; [2023]
  Nyckelord :attitudes; interactions; stigma; substance use disorder; attityder; interaktion; stigma; substansbrukssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: Substansmissbruk är ett stort folkhälsoproblem samt en global humanitär kris. Personer med substansmissbruk är en sårbar patientgrupp då de lider av både fysisk och psykisk samsjuklighet vilket leder till behov av både somatisk och psykiatrisk och vård. LÄS MER