Sökning: "substitutionsbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet substitutionsbehandling.

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. "Relation går före metod" : En kvalitativ analys av professionella aktörers berättelser om substitutionsbehandling i relation till framgång och hinder vid det praktiska arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annie Atnarsson; Emma Sandström; [2021]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Bemötande; Sjuksköterskor; Behandling; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att uppnå en ny kunskap om professionella aktörers berättelser om substitutionsbehandling i relation till framgång och hinder vid det praktiska arbetet. Studiens teoretiska utgångspunkt är relationellt perspektiv, då relationen i ett människovårdande yrke är av stor betydelse för ett lyckat behandlingsresultat. LÄS MER

 3. 3. Metadon eller buprenorfin vid farmakologisk behandling av opioidberoende? : Effekt och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lara Ali; [2021]
  Nyckelord :Buprenorfin; metadon; opioidberoende; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioider är det övergripande begreppet för substanser med affinitet för opioidreceptorer som framkallar morfinliknande effekter bland annat sedering, smärtlindring, muskelavslappning och eufori. Samtliga opioider har beroendeframkallande effekter som står för en global missbruksproblematik. LÄS MER

 4. 4. Substitutionsbehandling vid opioidberoende : Positiva och negativa aspekter samt individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Blomgren; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; buprenorfin; metadon; opioider; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att beskriva och analysera yrkesverksammas erfarenheter av positiva och negativa aspekter kopplade till substitutionsbehandling samt hur de arbetar för att förebygga dessa. Ytterligare ett syfte har varit att identifiera individuella och samhälleliga hinder som yrkesverksamma upplever i sin yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Strategier vid överdoser : En kvalitativ studie om vad naloxonspray har för betydelse för patienter med substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Sundelin; [2019]
  Nyckelord :heroin addiction; drug overdose; naloxone; stigma; social worlds; subworlds; symbolic interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Drug overdose strategies. A qualitative study about the significance of the Naloxone Take Home Programme. Supervisor: Mats Hilte Assessor: Alexandru Panican The purpose of this study was to depict and analyze how patients in Swedish methadone maintenance clinics deal with overdose. LÄS MER