Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Strategier vid överdoser : En kvalitativ studie om vad naloxonspray har för betydelse för patienter med substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Sundelin; [2019]
  Nyckelord :heroin addiction; drug overdose; naloxone; stigma; social worlds; subworlds; symbolic interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Drug overdose strategies. A qualitative study about the significance of the Naloxone Take Home Programme. Supervisor: Mats Hilte Assessor: Alexandru Panican The purpose of this study was to depict and analyze how patients in Swedish methadone maintenance clinics deal with overdose. LÄS MER

 2. 2. ATT UPPNÅ DROGFRIHET, MEN PÅ VEMS VILLKOR? En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Wollin; Paula Stumpf; [2019]
  Nyckelord :Danmark; heroinassisterad behandling; metadonprogram; litteraturöversikt; läkemedelsassisterad behandling vid opioidmissbruk; substitutionsbehandling; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund. I bakgrunden för litteraturöversikten framförs information om de reformer som skett sedan substitutionsbehandling implementerades i Sverige och Danmark. Dessa reformer har minskat på kontrollen av brukarna och även påverkat de olika kriterierna för att antas i samt skrivas ut ur programmet. LÄS MER

 3. 3. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 4. 4. Det krävs mer än mediciner : Betydelsen av samverkan och stödjande insatser kring personer som deltar i substitutionsbehandling för sitt opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Abrahamsson; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :opiatberoende; samverkan; stödinsatser; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Substitutionsbehandling är en vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan kring klienterna fungerade, samt vilka stödinsatser som kunde bli aktuella utifrån klinternas behov. LÄS MER

 5. 5. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER