Sökning: "subtraction solving"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden subtraction solving.

 1. 1. ”JAG RÄKNADE MED FINGRARNA" -

  Master-uppsats,

  Författare :Britt Holmberg; [2018-08-30]
  Nyckelord :subtraction; finger use; part-whole relations; primary school; variation theory;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how students in third grade solve subtractions problems and what strategies they use. Earlier research (Neuman, 1987; Svenson & Sjöberg, 1982) has shown that students leave third grade without sufficient knowledge in simple arithmetic. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning inom addition och subtraktion : En studie om användandet av laborativt material i åk 3 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Charlotte Cronsioe; Isabelle Wirzén; [2017]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; addition; subtraktion; laborativt material; resonemangsförmåga; variationsteorin; positionssystemet; beräkningsstrategier;

  Sammanfattning : Målet med arbetet är att få förståelse för hur elever och lärare resonerar om och arbetar med problemlösning inom addition och subtraktion med hjälp av laborativa material. Undersökningen genomfördes i två stycken klasser i årskurs 3 med 43 elever och 3 lärare. LÄS MER

 3. 3. Var håller talfamiljer hus i läroboksuppgifter? : En läromedelsanalys av läroboksuppgifter i årskurs 1 som fokuserar på talfamiljer upp till 10, utifrån ett problemlösningsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Tina Honnér; [2017]
  Nyckelord :Assignments; fact family; number ability; number sense; problem- solving; textbook; Läroboksuppgifter; läromedelsanalys; talfamiljer; talkamrater; taluppfattning; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas i läroboksuppgifter i årskurs 1, utifrån ett problemlösningsperspektiv. För att uppfylla syftet analyseras läroboksuppgifter med talfamiljer och delar av talfamiljer genom Cummins analysmodell där uppgifterna sorteras på fyra olika nivåer beroende av kontext och kognitiv svårighetsgrad efter att de kategoriserats. LÄS MER

 4. 4. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning med sju- och åttaåringar : En fenomenografiskt inspirerad studie av elevers olika lösningsstrategier av ett matematiskt problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Elsa Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Problem Solving; Strategy; Solution; Mathematical Problem; Variation.; Problemlösning; Lösningsstrategi; Matematiskt Problem; Variation.;

  Sammanfattning : Problemlösning genomsyrar hela läroplanen och är en viktig del av matematik-undervisningen i skolan (Skolverket, 2011a). Att lösa problem kommer naturligt för barn och det är lärarens uppgift att ta vara på den förmågan och hjälpa elever att bli effektiva problemlösare. LÄS MER