Sökning: "subtraktion"

Visar resultat 6 - 10 av 153 uppsatser innehållade ordet subtraktion.

 1. 6. Skriftliga räknemetoder i subtraktion : Hur en möjlig undervisningsplanering kan utformas utifrån hypothetical learning trajectory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Felicia Stigsson; Ebba Selander; [2020]
  Nyckelord :Subtraktion; räknemetoder; standardalgoritm; stegvis beräkning; talsortsvis beräkning; sifferbaserad metod; talbaserad metod; learning trajectory; hypothetical learning trajectories;

  Sammanfattning : Arbetet är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på två skriftliga räknemetoder i subtraktion för elever i lågstadiet; sifferbaserade- och talbaserade metoder. Studien behandlar möjligheter och svårigheter med räknemetoder i subtraktion och hur dessa faktorer kan beaktas vid planering av undervisning genom hypothetical learning trajectories. LÄS MER

 2. 7. Elevers utveckling och svårigheter i subtraktion : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; subtraktion; svårigheter; progression;

  Sammanfattning : Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. LÄS MER

 3. 8. Bråk behöver inte vara svårt – En kvalitativ intervjustudie kring lärares användning av laborativa material i bråkundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :matematikundervisning; laborativt material; laborativt arbetssätt; bråk; addition och subtraktion av bråk; konkret; abstrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om, och belysa hur det går att använda laborativa material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk. Frågeställningarna som studien har som uppgift att besvara är följande: Vilka laborativa material använder matematiklärare vid undervisning om addition och subtraktion av bråk, hur och i vilken utsträckning menar lärarna att de används i undervisningen? Varför väljer matematiklärare att använda laborativt material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk? I studien har empiri samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 9. Aspekter som blir kritiska vid beräkningar med decimaltal : En studie om kritiska aspekter vid skriftliga beräkningar i addition och subtraktion.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Camilla Stridh; Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :skriftliga beräkningar; decimaltal; kritiska aspekter; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter i addition och subtraktion med tal i decimalform samt om och i så fall hur dessa synliggörs vid skriftliga beräkningar av elever i skolår 5 och skolår 7 från två skolor i Sverige. Med utgångspunkt i variationsteorin har empirin samlats in genom tester och intervjuer. LÄS MER

 5. 10. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER