Sökning: "suggestibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet suggestibilitet.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Barnet inom rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; vittnespsykologi; straffrätt; sakkunniga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. LÄS MER

 3. 3. Vittnesmål på andraspråk i en förhörssituation : Betydelsen för trovärdighet och ledande frågor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Matilda Ottenborg; Linnea Wethje; [2018]
  Nyckelord :Ego depletion; credibility; suggestibility; Self presentation; Self control; Second language; Självuttömning; Trovärdighet; Suggestibilitet; Självpresentation; Självreglering; Andraspråk;

  Sammanfattning : Förmågan till effektiv självreglering är väsentlig för personers självpresentation. Enligt teorin om "ego depletion" är självreglering en begränsad resurs vilken tillfälligt försämras om den överanvänds. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhet - en asylprocessuell illusion? Om rättssäkerhet i förhållande till subjektiv påverkan vid trovärdighetsbedömningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Örtengren; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida bevisvärderingen i asylprocessen i form av trovärdighetsbedömningar av flyktingars asylberättelser, är ett rättssäkert bevisvärderingsinstrument. Undersökningen har kretsat runt en tes om att trovärdighetsbedömningarna saknar teoretiska instrument för styrning i tillräcklig utsträckning, och att vissa psykologiska felkällor, i form av subjektiv påverkan hos beslutsfattare och asylsökande, därför inverkar på besluten i så stor omfattning att de i slutändan är bristfälliga mot bakgrund av rättssäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer i förundersökningar : En riskanalys av faktorer som kan påverka sanningshalten i utsagor under förundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Wiklert; [2017]
  Nyckelord :Riskfaktorer; bevisprövning; bevisvärdering; förundersökning; förundersökningsprotokoll; förhör; konfirmeringsbias; skuldpresumtion; suggestibilitet;

  Sammanfattning : En stor del av brottmålsprocessen består av förhör. Det hålls ofta förhör både under förundersökningen och i domstol, med både parter och vittnen. I framställningen är förundersökningen i fokus. LÄS MER