Sökning: "superhighways"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet superhighways.

  1. 1. Utmaningar för regional cykelplanering i Stockholm : En jämförande studie av regional cykelplanering genom mellankommunal samverkan i Köpenhamn och Stockholm

    Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2017]
    Nyckelord :Cykel; cykelplanering; cykelsamordnare; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; mellankommunal; samverkan; regional; Stockholm; Köpenhamn; cycle; superhighways; supercykelstier; cykelstråk; cykelvägnät; cykelväg; cykelnät; cykelbokslut;

    Sammanfattning : För att möta de växande storstadsregionernas framtida krav gällande trängsel och hållbarhet i transportsektorn måste cykeln prioriteras regionalt. En undersökning av Stockholms- och Köpenhamnsregionen görs med syftet att lyfta fungerande tillvägagångssätt för planering av regionala cykelvägnät genom samverkan. LÄS MER