Sökning: "support educator"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden support educator.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska samverkansprocesser i förskolan : En metodkombinerad studie utifrån förskollärares perspektiv i relation till styrdokument och yrkesprofession.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisette Petersson; Therese Wedlund; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; influencing factors; phenomenography; special education collaboration processes; steering documents.; Barn i behov av särskilt stöd; fenomenografi; påverkansfaktorer; specialpedagogiska samverkansprocesser; styrdokument.;

  Sammanfattning : This study is about how preschool teachers perceive special educational collaboration processes in relation to governing documents. The purpose of the study is to make visible and gain an increased knowledge of how preschool teachers perceive collaboration with special educators around children in need of special support, and how they perceive guidelines about this in the preschool's governing document. LÄS MER

 3. 3. - Fröken, så här gör flygplanet när det flyger : En socialsemiotisk studie kring hur augmented reality stödjer barnsmultimodala kommunikation och lärande kring fenomenet flyga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Daniel Finsberg; Jacob Henriksson; [2022]
  Nyckelord :AR; augmented reality i förskolan; förstärkt verklighet; QR; verbet flyga;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how augmented reality can be a support in children's communication and meaning making when it comes tothe phenomenon of flying. The study began with an activity being planned and designed with the support of the social semiotic perspective. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Inese Izkapte Saad; [2022]
  Nyckelord :preschool; multilingualism; preschool teachers` experiences; phenomenography; interviews; förskola; flerspråkighet; förskollärares erfarenheter; fenomenografi; intervjuer;

  Sammanfattning : This study examines preschool teachers` experiences of working with multilingualism. Through the study I want to find out about what experiences preschool teachers have about working with multilingualism and what has changed during their working life. LÄS MER

 5. 5. Relationer i blickfånget : Ett pedagogperspektiv på lärar-elev-relationen i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Antonia Ljungmark; [2022]
  Nyckelord :educational sciences; pedagogy; teacher-student relationships; relationships; relationship work; relationship skills; schoolage educare centres; leisure centres; teaching at the leisure center; individual perspective; social interaction; collegial support; utbildningsvetenskap; pedagogik; fritidspedagogik; lärar-elev-relationer; relationer; relationsarbete; relationskompetens; fritidshem; undervisning på fritidshemmet; individperspektiv; socialt samspel; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en asymmetrisk relation såsom mellan vuxen och barn, har den vuxne alltid det yttersta ansvaret för relationens kvalitet (Juul & Jensen, 2002/2003). Skolverket (2016) framhåller att relationer som präglas av närhet, respekt och positivitet är en del av fritidshemsundervisningen. LÄS MER