Sökning: "suralnerven"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet suralnerven.

  1. 1. Nervledningsstudie av suralisnerven och dess anatomiska variation

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Riyam Ziyad; [2015]
    Nyckelord :SNAP; suralnerven; polyneuropaty;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att studera normala variationer i suralisnervens anatomi och utifrån detfastställa lämpligaste metoden för neurografi i kliniskt bruk. Vidare vill jag genom studien fåsvar på hur ålder och kroppslängd påverkar suralis sensoriska nerv aktion potential (SNAP)amplituden hos män och kvinnor, hur stimuleringslokationen påverka mätvärdena föramplitud och fortledningshastighet samt hur temperaturen påverkar fortledningshastigheten. LÄS MER