Sökning: "surfplatta"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet surfplatta.

 1. 1. Lärande och undervisning med surfplattan i fokus : En studie om barns och förskollärares digitala färdigheter och kompetensbehov i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marina Hellberg; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskola; surfplatta; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har en kvalitativ ansats och tar som utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera förskollärares erfarenheter av att använda digitala verktyg, med särskilt fokus på surfplattan i undervisningen, samt deras syn på och arbete med barns lärande och digitala kompetenser i förskolans pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 2. 2. SURFPLATTOR I SLUTENVÅRDEN : En enkätstudie som utforskar patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Grøstad; Josefine Waldén; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; eHälsa; Nova; Surfplatta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett steg i effektiviseringen av sjukvården är att i större utsträckning använda digitala lösningar för dokumentation. En vision med digitaliseringen i den svenska sjukvården är att vara bäst i världen till år 2025. Införandet av surfplattor som arbetsverktyg inom slutenvården förväntas därför öka i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Skriva för hand eller med surfplatta? : En jämförande studie av berättande elevtexter skrivna digitalt och analogt i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tove Andersson; Ellen Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt skrivande; digitalt skrivverktyg; analogt skrivande; analogt skrivverktyg; surfplatta; handskrift; berättande text; narrativ text; skrivinlärning; motivation; stavning; skriva för hand; skriva på dator; tangentbord; papper och penna.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med insikter om och hur digitala verktyg kan stödja elevernas skrivande av berättande texter samt om och hur digitala verktyg påverkar elevernas motivation. Det är totalt 53 elever från årskurs 3 som deltar i studien varav varje elev har skrivit två berättande texter vardera, en med digitalt verktyg och en med papper och penna. LÄS MER

 4. 4. Teknologins påverkan i vården av äldre med demens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Manami Fukushima; Joy Joky; [2020]
  Nyckelord :demensvård; erfarenheter; innehållsanalys; intervjustudie; surfplatta; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Intuitiv människa robot interaktion : Med ett fokus på små- till medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lovisa Lund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an explorative approach for performing intuitive human robot interaction and programming using a physical interaction tool called Moneo. The device is the link between the the human and the robot. The Moneo is used in combination with a tablet called MoneoTablet and a Vslam camera called MoneoVision. LÄS MER