Sökning: "surrogacy arrangements"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden surrogacy arrangements.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children that were born through transnational commercial surrogacy arrangements, and intended parents who plan on going through this process in the future. I have analyzed media where this parental narrative is portrayed, using critical discourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER

 3. 3. Erkännande av utländska domar beträffande moderskap i surrogatarrangemang : Principen om barnets bästa och barnets rätt till privat-och familjeliv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Besic; [2020]
  Nyckelord :surrogacy surrogacyarrangements; surrogatarrangemang moderskap faderskap erkännande av utländska domar fastställande av moderskap moderskapspresumtionen faderskapspresumtionen presumtion assisterad befruktning privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang väcker många känslor hos individer och det är en pågående debatt huruvida det ska legaliseras eller inte. I ett nytt avgörande från Högsta domstolen, NJA 2019 s. 504, erkänner domstolen ett utländskt avgörande beträffade moderskap inom surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. Surrogacy arrangements and the best interests of the child : European Perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Orsolya-Zsuzsanna Csortan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Synen på surrogatmoderskap i svensk rätt - med särskilt fokus på ett barns rätt att få en tilltänkt moder rättsligt fastställd som förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Magnusson; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; principen om barnets bästa; mater est-principen; artikel 8 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur synen på surrogatmoderskap har utvecklats i svensk rätt, och om avsaknaden av reglering av fastställande av utländskt moderskap är tillfredsställande. Frågan om avsaknaden av reglering ska ses i förhållande till barnets bästa och barnets rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen (EKMR) för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet. LÄS MER