Sökning: "surrogatmödraskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet surrogatmödraskap.

  1. 1. Från förälder till behållare En sociolingvistisk undersökning av hur kvinnor beskrivs i surrogatmödraskapsprocessen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Fanny Rosberg; [2019-09-19]
    Nyckelord :sociolingvistik; samtalsanalys; surrogatmödraskap; genus; barn; familj;

    Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som är födda av en surrogatmamma ökat i Sverige samtidigt som antalet barn som kommer till Sverige genom adoption minskat. 2011 publicerar Kajsa Ekis Ekman en bok som diskuterar förhållandet mellan prostitution och surrogatmödraskap och 2016 görs en statlig offentlig utredning som bland annat behandlar surrogatmödraskap. LÄS MER