Sökning: "survey studie sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden survey studie sjuksköterska.

 1. 1. ”Om jag ska bli sjuksköterska måste jag kunna…” : en empirisk studie om synliggörandet av matematikens betydelse i vård- och omsorgselevers kommande yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Davidsson; Karin Danielsson; [2020]
  Nyckelord :matematikens betydelse; undervisningsmetoder; vård- och omsorgsprogrammet; yrkesliv; synliggöra;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie redogör för hur matematiklärare och elever vid vård- och omsorgsprogrammet beskriver synliggörandet av matematikens betydelse i elevernas kommande yrkesliv. Studien bygger på litteraturstudien ”Varför ska man kunna det här?” – en litteraturstudie om undervisningsmetoder i matematik på yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Diabetes typ 1 och fysisk aktivitet : En enkätbaserad studie om information och stöd kring fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Matilda Nordberg; Louise Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :information; diabetes type 1; support; physical activity; information; diabetes typ 1; stöd; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. Syfte Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får från vården och vilken vårdprofession som ger detta. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som sjuksköterskor skattar som attraktiva för arbetet : En enkätstudie på ortopediska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Rose Enohnyaket; Amina Mahammed; [2018]
  Nyckelord :Attractive work; cross-sectional survey; intention to stay; orthopedic nurse; turnover intention.; Attraktivt arbete; intention att stanna; omsättning; ortopedisk sjuksköterska; tvärsnittsundersökning;

  Sammanfattning : Background. Shortage of nurses is an alarming problem in Sweden and the world as a whole. To be able to solve this problem it important to identify those factors that according to the nurses can contribute to make their work attractive. Aims. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 5. 5. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER