Sökning: "survey studie sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden survey studie sjuksköterska.

 1. 1. Diabetes typ 1 och fysisk aktivitet : En enkätbaserad studie om information och stöd kring fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Matilda Nordberg; Louise Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :information; diabetes type 1; support; physical activity; information; diabetes typ 1; stöd; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. Syfte Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får från vården och vilken vårdprofession som ger detta. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 3. 3. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans kunskaper och attityder kring delat beslutsfattande och återhämtning inom psykiatrisk heldygnsvård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotta Forslund; Gun Malmborg; [2016]
  Nyckelord :cooperation; education; nurse; psychiatric inpatient; recovery; responsibility; roles; shared decision-making; ansvar; delat beslutsfattande; psykiatrisk heldygnsvård; roller; samarbete; sjuksköterska; utbildning; återhämtning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityder och kunskap kring delat beslutsfattande och återhämtning i psykiatrisk heldygnsvård. Bakgrund: Delat beslutsfattande är ett sätt att skapa samarbete mellan patient och vårdgivare för att komma fram till gemensamma beslut i behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Dilatationsterapi efter gynekologisk cancerbehandling – en kvantitativ studie om kvinnors uppfattningar av profylaktisk vaginal dilatationsterapi

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Berntsson; Linda Åkeflo; [2015-09-29]
  Nyckelord :Vaginal; dilatationsterapi; gynekologisk cancer; personcentrerad vård; strålbehandling; sexualitet; Vaginal dilatation therapy; gynecological cancer; radiation therapy; person-centered care; sexuality;

  Sammanfattning : Gynekologisk cancer drabbar cirka 3000 kvinnor varje år i Sverige. Kirurgi, strålbehandling samt kemoterapi ger vanligtvis både akuta och sena biverkningar. De anatomiska och fysiologiska förändringarna av vagina är en av de mest besvärande konsekvenserna efter den onkologiska strålbehandlingen och påverkar kvinnors sexualitet i hög grad. LÄS MER