Sökning: "survey-studie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet survey-studie.

 1. 1. Survey-studie på Hyllonox och Woodcoat

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anton Broman; Rasmus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Snytbagge; Beläggningsskydd; Skogsplantor;

  Sammanfattning : The pine weeil (Hylobius abietis) is a beetle that eats bark on smaller plants, which can cause plants to die in the event of severe attacks. Without increased protection measures, up to 90 per cent of the plants are estimated to die in the pine weeil reared areas in southern and central Sweden. LÄS MER

 2. 2. Höstplantering av tall - Ett komplement till vårplantering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Erik Benjaminsson; Victor Åslund; [2017]
  Nyckelord :Höstplantering; tall; snytbagge; Södra skogsägarna; plantavgång; viltskador;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes under våren 2017 på uppdrag av Södra skogsägarna, för att undersöka om höstplantering av tall ger ett bra föryngringsresultat och kan ses som ett likvärdigt alternativ till att plantera på våren. Traditionellt sett utförs den största delen av planteringar på våren men för att få en jämnare arbetsfördelning över året är det intressant att undersöka om höstplantering av tall fungerar. LÄS MER

 3. 3. Plantering av barrplantor på hösten : överlevnad och tillväxt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Ingvor Johansson; [2011]
  Nyckelord :Planting dates; autumn planting; Norway spruce; pine; container-grown; planting time; Planteringstidpunkt; höstplantering; gran; tall; täckrots plantor; plantering; tidpunkt;

  Sammanfattning : Detta arbeta har utförts för att undersöka hur höstplantering av täckrotsodlad gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) överlever och utvecklas jämfört med vårplanterad. Detta i ett led för att se om man kan utöka planteringssäsongen för att få en jämnare arbetsbelastning över säsongen både i plantskolorna och ute i fält. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens inställning till och upplevelse av djur på särskilt äldreboende : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Hejra; [2009]
  Nyckelord :nursing staff; pet; health; allergy; home for elderly; vårdpersonal; husdjur; hälsa; allergi; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens inställning till djur samt upplevelsen hos vårdpersonal av delaktighet och inflytande när djur introduceras på särskilda äldreboenden. Metoden var deskriptiv och komparativ studie med kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. LÄS MER

 5. 5. Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Bodil Andersson-Franke; Anna Hansson-Fridén; [2009]
  Nyckelord :utbildning; erfarenhet upplevelse; professionell säkerhet osäkerhet; patient kontrollerad smärtlindring;

  Sammanfattning : ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON Andersson-Franke, B & Fridén-Hansson, A. Användning av PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högsko-lepoäng. LÄS MER