Sökning: "survival quality of life"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden survival quality of life.

 1. 1. Cost-Effectiveness of Surveillance Programs of Carriers of Pathogenic Mutations in the TP53-Gene in Sweden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Frisell; [2020]
  Nyckelord :TP53 Surveillance Cost-effectiveness Genetics;

  Sammanfattning : Introduction: Pathogenic mutations in the TP53-gene is present in about 50% of all somatic cancers. The TP53 gene’s function is to stop cancer cells from dividing, thus protect us from cancer. When this gene is not functioning properly, carriers face 70-100% risk of developing cancer in their lifetime. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 3. 3. Livet efter döden - Personers upplevelser av livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Arvidsson; Maja Rehnmark; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; daily life; experiences; survivors; qualitative; Dagligt liv; hjärtstopp; kvalitativ; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades 11 005 fall av plötsligt hjärtstopp under åren 2008–2010. Att drabbas av hjärtstopp och överleva kan på olika sätt påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som valts ut är Cullbergs kristeori. LÄS MER

 4. 4. Tyrosinkinashämmare vid systemisk mastocytos : Hur effektiva och säkra är midostaurin, masitinib samt avapritinib?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Näsfält; [2020]
  Nyckelord :Tyrosinkinashämmare; mastocytos;

  Sammanfattning : Mastocytos är en ovanlig myeloproliferativ neoplasi där en klonal ackumulation av mastceller påverkar olika organ. Hos mastocytospatienter ses vanligen en mutation i Kit-genen (Kit D816V) som kodar för tyrosinkinasreceptor Kit, receptorn får därav basaktivitet vilket leder till att mastcellerna kan proliferera, överleva samt ha sekretorisk aktivitet utan att aktiveras av sin ligand. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat slutar slå : Upplevelser av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Brauer; Maria Enfeldt; [2019]
  Nyckelord :Heart arrest; patient; quality of life; relative; survival.; Hjärtstopp; patient; livskvalitet; närstående; överlevnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga har blivit reducerad och inte kan tillgodose cirkulationssystemet med blod, vilket orsakar en cirkulationssvikt. Under 2017 räddades 1444 människor till livet efter ett plötsligt hjärtstopp. LÄS MER