Sökning: "susanna richter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden susanna richter.

  1. 1. Familjeföretaget : två organisationer i symbios

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Susanna Richter; [2002]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen är ett examensarbete inom P-programmet, vilket har bestämt inriktningen mot arbets-livsfrågor. Jag själv har varit anställd som utomstående i ett familjeföretag och blev då intresserad av de problem och möjligheter som kan uppstå i en sådan organisation. LÄS MER