Sökning: "susanne ärnils"

Hittade 1 uppsats innehållade orden susanne ärnils.

  1. 1. Läs- och skrivsvårigheter ur ett pedagogiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Susanne Ärnils; Helena Söderman; [2007]
    Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; interaktionistiskt perspektiv; kompetenta pedagoger; fonologisk medvetenhet;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att tydliggöra vad läs- och skrivsvårigheter innebär för individen enligt några pedagoger samt att synliggöra pedagogernas uppfattning om läs- och skrivsvårigheter och vilka strategier som skolan arbetade efter. Vår undran i detta var även om orsaken hade betydelse för hur man resonerade om åtgärder. LÄS MER