Sökning: "susanne af sandeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden susanne af sandeberg.

  1. 1. Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Susanne af Sandeberg; [2010]
    Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; engelskundervisning; antagningsregler; högskola;

    Sammanfattning : Studien belyser och diskuterar hur undervisning i engelska inom grundskola och gymnasium samt antagningsregler till högskola kan påverka möjligheten att utbilda sig i tekniska ämnen för personer med dyslexi. Studien belyser att det finns en hel del som tyder på att undervisningen i engelska i grundskola och gymnasium ofta inte är anpassad till de elever som har fonologiska svårigheter, och att detta kan få avgörande betydelse för deras framtid. LÄS MER