Sökning: "susanne staf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden susanne staf.

  1. 1. Fritidsläsning. En enkätundersökning om läsvanor i skolår fyra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Susanne Madison; Anna Staf; [2010-07-05]
    Nyckelord :fritidsläsning; bokslukare; literacy; genus;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med undersökningen var att få en bild av flickors och pojkars läsvanor i skolår fyra på fritiden. Frågeställningarna var: Hur ofta läser eleverna på sin fritid? Vad läser eleverna på sin fritid? Finns det någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas läsning?Teori Tiden i skolan räcker inte alltid till för att bli en duktig läsare, utan eleverna måste även läsa på sin fritid. LÄS MER