Sökning: "sustainability accounting system"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden sustainability accounting system.

 1. 1. Participatory Modelling for Carbon Footprint Analysis : A Case Study at DeLava

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Deckner; Carl Mailer; [2020]
  Nyckelord :carbon footprint; corporate sustainability; participatory modelling; mediated modelling; system thinking; organisational learning; sustainability strategy; koldioxidutsläpp; hållbart företagande; participativ modellering; medlande modellering; systemtänkande; lärande i organisation; hållbarhetsstrategi;

  Sammanfattning : Because of global warming, companies have started to tackle sustainability issues within their operations, but major uncertainties exist on how to establish a quantitative baseline of the current environmental performance of companies. Numerous investigations have been made to assess the carbon footprint of companies with a variety of methods, tools and strategies. LÄS MER

 2. 2. Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning : svenska och tyska företag i tre branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andrej Cvetanovski; Ajla Sacirovic; [2020]
  Nyckelord :Climate-related sustainabilityrReporting; TFCD; SDG; GHG; Sweden; Germany; Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning; TFCD; SDG; GHG; Sverige; Tyskland;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade redogörelser. Tre noterade företag i Sverige respektive Tyskland undersöks med genomgång och innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar och specificeringen sker i en jämförelse mellan företagens klimatrelaterade hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. FEASIBILITY ANALYSIS OF THE DRIVE TRAIN ELECTRIFICATION FOR A RESCUE BOAT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Claudia Andruetto; [2019]
  Nyckelord :electric boat; rescue sector; boating; drive train modelling; water jet; fuel cells; batteries; hybrid electric storage; sustainability; CO2 emissions; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Progressing constraints on green house gas emissions lead to a sustainability trend,which greatly a↵ects the transport sector. Nowadays, companies show increasing interest indeveloping sustainable solutions. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
  Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Omfattningen av hållbarhetsredovisning för svenska företag : Vilka bolagsstyrningsmekanismer påverkar omfattningen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Lindberg; Jacob Sennhed; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional; hållbarhetsredovisning; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell teori; positiv redovisningsteori; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten. Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför. LÄS MER