Sökning: "sustainability disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden sustainability disclosure.

 1. 1. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Björklund; [2021]
  Nyckelord :Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Sammanfattning : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. LÄS MER

 2. 2. Skatt som en hållbarhetsfråga : En studie om den upplevda användbarheten av ökad transparens kring skatt i hållbarhetsrapporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisa Karlberg; Molly Liedström; [2021]
  Nyckelord :Tax; sustainability report; transparency; usefulness; Skatt; hållbarhetsrapport; transparens; användbarhet;

  Sammanfattning : Att upprätta en hållbarhetsrapport är det idag många bolag som gör, dels på grund av lagstiftning (Direktiv 2014/95/EU), dels för att det efterfrågas av bolagens intressenter (Hadjipetri Glantz, 2020). Genom hållbarhetsrapporter kan bolagen redogöra för sitt ansvar gällande miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 4. 4. Transition through Transparency : Assessing ESG Reporting and the EU Taxonomy for Sustainable Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Caroline Mayer; Emelie Bergström; [2021]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; EU taxonomy; Non-financial reporting; EU Green Deal; Sustainable investments; CSR disclosure; Sustainable Finance; ESG; Hållbarhet; EU taxonomi; Icke-finansiell redovisning; EU Green Deal; Hållbara investeringar; CSR; Hållbar Finans;

  Sammanfattning : Insufficient ESG information has been identified as a barrier in the transition towards a climate-neutral economy. This topic recently gained new interest, with the EU Commission implementing an action plan to finance sustainable growth. LÄS MER

 5. 5. EU rules on sustainability reporting - A study of the initiatives regarding transparency and disclosure from a Swedish perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Krappe; [2021]
  Nyckelord :the European Green Deal; Sustainability reporting; Disclosure; Non-Financial Reporting Directive; Corporate Sustainability Reporting Directive; EU; EU Green Bond Standard; Disclosure Regulation; Taxonomy Regulation; Finansinspektionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Making Europe climate neutral by 2050 is the primary goal of the European Green Deal. This goal has given rise to sustainable finance and action plans for financing sustainable growth. Such commitment is ensured by the legal initiatives put forward by the Commission. LÄS MER