Sökning: "sustainable working life"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden sustainable working life.

 1. 1. "Aten just nu, är helvetet på jorden" : Resiliens - viktig faktor i det sociala arbetet med flyktingar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Grenevall; Beatrice Harknäs Smedman; [2019]
  Nyckelord :Resilience; Ecological system theory; Social workers; Refugees and social work; Resiliens; Ekologisk systemteori; Socialarbetare; Arbete med flyktingar;

  Sammanfattning : I arbete med flyktingar är resiliens en viktig faktor för att bli hållbar i en extremt pressad situation i socialt arbete. I denna fallstudie kom vi fram till vilka faktorer inom individ- organisation- och på samhällsnivå, det vill säga på mikro-, meso- och makronivå, som påverkade socialarbetarens resiliens i arbetet med flyktingar i Grekland. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga brister i samverkan avseende utsatta barn-En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :emelie stojcevska; [2019]
  Nyckelord :Childcare; vulnerable children; socially disadvantaged children; children in vulnera-ble life situations; cooperation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det kan uppstå brister/hinder i samver-kan mellan olika professioner rörande barn som är utsatta. Det som står tillgrund för studien är artikeln ”flickan bakom pansarglaset”, för att kunna utföra undersök-ningen krävs det utföra intervjuer med professionella inom barn och ungdomspsy-kiatrin BUP, socialtjänsten och vuxenpsykiatrin då det är dessa myndigheter som samverkar i artikeln. LÄS MER

 3. 3. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. LÄS MER

 4. 4. Återvinning och återtillverkning inom den svenska stålindustrin

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Daniela Andersson; Anna Granhed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska stålindustrin står idag inför flera utmaningar. Den ökade globala konkurrensen och de pågående klimatförändringarna ställer nya krav på industrin och på vad som krävs för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion. LÄS MER

 5. 5. WORKPLACE VALUES, SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND TURNOVER INTENTION: A GENERATIONAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Brinck; Hanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :COPSOQ; millennials; workplace; motivation; employees; satisfaction; values; commitment; leadership; sustainability; turnover intention behavior; career advancement; COPSOQ; millenniegenerationen; arbetsplats; anställda; tillfredsställelse; engagemang; motivation; hållbarhet; personalomsättningsbeteende; karriärsavancemang; värderingar; ledarskap.;

  Sammanfattning : What makes a person willing to leave their job? What makes an employment sustainable?Research have been conducted to explain employee turnover based on three different aspects; a person’s intent to leave, company failure to satisfy the employee’s expectations of the work and sustainable employment. This thesis aimed to investigate work values, employee turnover intention and sustainable employment among the Millennial generation at Company X, a Swedish company working with logistics (n = 59). LÄS MER