Sökning: "sustainable workplace and social changes."

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sustainable workplace and social changes..

 1. 1. Are we there yet? : a case study on SLU carpark management policy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Jankulovski; [2018]
  Nyckelord :Campus Alnarp; Campus Ultuna; Campus Umeå; Carpark fee; Carpark management; Employee behaviour; Workplace travel plan; Public transportation;

  Sammanfattning : With the technological advances that has come up since the industrial revolution our standard of living has gone up. With these advances a line of environmental and social problems has emerged. The United Nations has come up with a wide range of sustainable development gaols to help combat these problems. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Marshall; Eva Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Social work; leadership; municipal eldercare; social relations; sustainable workplace and social changes.; Socialt arbete; ledarskap; kommunal äldreomsorg; sociala relationer; hållbar arbetsplats och samhällsförändringar.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. LÄS MER

 3. 3. Effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Pettersson; Jacqueline Thelander; [2014]
  Nyckelord :work-related stress; interventions; workplace; stress management; Arbetsrelaterad stress; interventioner; arbetsplats; stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsfrånvaro och långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar. Dess effekter påverkar både individen, organisationen och samhället. Ett bra fungerande arbetsliv bidrar till folkhälsan både genom att minska den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa. LÄS MER