Sökning: "svår ekvin astma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svår ekvin astma.

  1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Sara Andersson; [2019]
    Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

    Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER