Sökning: "svåra samtal i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden svåra samtal i vården.

 1. 1. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta existentiella frågor som kan vara svåra att besvara : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Jansson; Malin Holm; [2018]
  Nyckelord :conversation; existential; interview; nurse; palliative care; existens; intervju; palliativ vård; samtal; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor. LÄS MER

 4. 4. Svåra samtal : upplevelser från sjuksköterskor inom palliativ vård - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anu Tiusanen; Kristina Zariņš; [2018]
  Nyckelord :Difficult conversations; Palliativ care; Nurse´s experience; Work experience; Insecurity; Svåra samtal; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Erfarenhet; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund. En stor och viktig del av den palliativa vården är kommunikation med patienter och dess närstående. Sjuksköterskan finns närvarande runt patienten och dennes familj genom alla vårdinstanser och kan få frågor av olika karaktär i alla möjliga situationer. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av avancerad vårdplanering : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Elisabeth Filipsson; Emelie Trönnhagen; [2018]
  Nyckelord :Avancerad vårdplanering; upplevelser; närstående; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : När en patient har drabbats av obotlig sjukdom, och död kan väntas inom en överskådlig tid bör vårdpersonal erbjuda planering av den palliativa vården för patient och närstående. Syftet med planeringen är att vägleda och möjliggöra förberedelse, val av vårdform och skapa delaktighet och valfrihet inför behandling. LÄS MER