Sökning: "svåra svenska ord"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden svåra svenska ord.

 1. 1. ”Ett enklare språk”. En undersökning av svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar riktade mot inlärare av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jill Bjerrehus; [2021-06-24]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; sfi; lättläst; enkät; lexikogrammatisk analys; Radio Sweden;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur personer som är inlärare av svenska uppfattar svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar. Målgruppen för undersökningen är elever som studerar på de högre nivåerna av sfi. LÄS MER

 2. 2. KAN RECEPTEN LÄSAS OCH TOLKAS AV ALLA ELEVER? : Observationsstudie inom hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Madeleine Rönnholm; Patricia Schooner; [2021]
  Nyckelord :Reading difficulties; recepies; dyslexia; Swedish as a second language; language disorder; Lässvårighet; recept; dyslexi; svenska som andraspråk; språkstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Elever med lässvårigheter har rätt till en anpassad läromiljö för att utvecklas utifrån egna förutsättningar, så att de kan nå sina mål i alla ämnen. Läroboken Hem- och konsumentkunskap åk 7-9, finns som inläst material men eftersom det är svårt att ha en dator i ett kök, ber oftast elever med lässvårighet en klasskamrat att läsa upp receptet. LÄS MER

 3. 3. Lärare läser högt : En kvantitativ analys av lärares val av och arbete medhögläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Roos; Olsson Anna; [2021]
  Nyckelord :skönlitteratur; högläsning; lågstadiet; svenska; didaktik;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ enkätstudie med intentionen att undersöka hur lärare i årskurs F-3 arbetar med högläsning av skönlitteratur. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer lågstadielärare tar hänsyn till när de väljer högläsningsböcker och hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet med eleverna. LÄS MER

 4. 4. Från tolk till att prata själv : En studie av SFI-studerandes erfarenheter av att delta i sina barns utvecklingssamtal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Britt-Marie Bader; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; SFI-undervisning; narrativ analys; interkulturellt perspektiv; Systemic Functional Linguistics SFL -perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera vårdnadshavare som samtidigt deltar i SFI-undervisning och deras erfarenheter av att delta i sina barns utvecklingssamtal i grundskolan. Studien utgick från följande frågeställningar om hur vårdnadshavares erfarenheter av utvecklingssamtal i grundskolan visar sig, beskrivna av dem själva, vilka möjligheter och hinder som vårdnadshavarna beskriver att de har erfarenheter av och vad har SFI-undervisningen betytt för vårdnadshavarna för att delta i sina barns utvecklingssamtal, enligt deras beskrivningar? Studiens teoretiska utgångspunkter är ett interkulturellt perspektiv och Systemic Functional Linguistics (SFL) och metodologiska utgångspunkter är semistrukturerade intervjuer och analyser av narrativer. LÄS MER

 5. 5. Det digitala klassrummet : En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hilda Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; writing education; middle school; Digitala verktyg; skrivundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. LÄS MER