Sökning: "svårighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1040 uppsatser innehållade ordet svårighet.

 1. 1. Barn som inte för möjlighet att växa upp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lilja; Jenny Wallin; [2022-01-18]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barnet och familjen när palliativ vård ges till barnet är en komplex situation då sjuksköterskan har i uppgift att vårda barnet och samtidigt finnas som stöd för hela familjen. Den palliativa vården till barn skiljer sig mot den palliativa vård som ges till vuxna, då barn till skillnad från vuxna fortfarande utvecklas vilket innebär att vården behöver anpassas utefter barnet och dess utveckling. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. Tidiga insatser för elever på lågstadiet i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Elisabeth Stenbaek; [2022]
  Nyckelord :Motivation; samverkan; specifika läs- och skrivsvårigheter; språklig sårbarhet; tidig stödinsats;

  Sammanfattning : SyfteBidra med kunskap om lärares och speciallärares beskrivningar och förståelse av tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter på lågstadiet samt deras beskrivning av samverkan kring insatserna. Frågeställningar Vad uppfattar lärarna och speciallärarna att tidiga insatser är för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver några lärare och speciallärare att de undervisar elever efter indikation på misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver lärare och speciallärare att samarbetet ser ut kring tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? TeoriUppsatsen vilar på Lev S. LÄS MER

 4. 4. Agenters skenbara intelligens och påverkan av förutsägbarhet och svårighetsjustering : Spelarens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Vikberg; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; förställd intelligens;

  Sammanfattning : Då artificiell intelligens blir mer kapabel introduceras nya möjligheter för utvecklingen av AI i spel (Manuel Cebrian & Iyad Rahwan 2018; Steve Rabin 2017). Dock innebär detta inte att agenter blir mer intelligenta. LÄS MER

 5. 5. Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. LÄS MER