Sökning: "svårigheter för adopterade barn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden svårigheter för adopterade barn.

 1. 1. Talproduktion och velofarynxfunktion hos internationellt adopterade femåriga barn födda med bilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lotten Bergmark; Lovisa Bugge; [2018-12-13]
  Nyckelord :läpp-käk-gomspalt; internationell adoption; tal; artikulation; velofarynxfunktion; cleft palate; international adoption; speech; articulation; velopharyngeal function;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech production and velopharyngeal function in internationally adopted 5-year-old children with bilateral cleft lip and palate and compare to a control group of Swedish born peers with bilateral cleft lip and palate. Phonetic transcription was used to measure percent consonants correct, percent correct manners of articulation and percent correct placement. LÄS MER

 2. 2. Internationellt adopterade barns språk- och kunskapsutveckling utifrån ett föräldraperspektiv : Intervju med tolv stycken föräldrapar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medierInstitutionen för didaktik

  Författare :Erika Fredriksson; [2010]
  Nyckelord :Internationally adopted children; language development; knowledge; language difficulties.; Internationellt adopterade; språkutveckling; kunskapsutveckling; språksvårigheter.;

  Sammanfattning : Forskningen om internationellt adopterade barn har visat att dessa barn löper en större risk att få språkliga problem, jämfört med sina jämnåriga kamrater. Framförallt har problemen förknippats med svårigheter med abstrakt tänkande, även svårigheter med matematik har uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Adoptivbarn : Barn med behov av särskilt stöd i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Lenneman; [2002]
  Nyckelord :Education; Adoptivbarn; barn med behov av särskilt stöd; utlandsadopterade; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att söka ta reda på vilka problem och svårigheterutlandsadopterade barn kan ha och varför de utvecklar dessa problem samt försöka ta reda på dessa barns specifika behov i skolan. Arbetet inleds med en litteraturstudie som beskriver hur det har sett ut med adoptioner från början av 1900-talet fram till idag. LÄS MER