Sökning: "svårigheter i svenska språket arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden svårigheter i svenska språket arabiska.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Arabiskans påverkan på svenskan i skrift

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Andersson; [2016-07-11]
  Nyckelord :arabiska; andraspråksinlärning; skriftspråk; modersmålets struktur; transfer; svenska;

  Sammanfattning : SSA 136, Uppsats, 15 hpSvenska som andraspråkVT- 2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 3. 3. Träning av lexikal förmåga hos ett svensk-arabisktalande förskolebarn : Utredning och intensiv intervention av det svenska ordförrådet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Hammadi Neffati; Emelie Höglund; [2014]
  Nyckelord :Vocabulary; multilingualism; single-subject design; Ordförråd; flerspråkighet; single-subject design;

  Sammanfattning : Sweden has a growing proportion of children living in a multilingual environment. It is thus highly important that caretakers as well as professionals who meet these children have knowledge of multilingualism and its impact on language development. LÄS MER

 4. 4. "Det är vanligt att folk räknar på arabiska" : En studie om hur flerspråkiga elever använder sig av sina olika språk inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martin Fladvad; [2013]
  Nyckelord :matematik; gymnasieskola; intervju; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket tyder på att elever med utländsk bakgrund inte uppnår målen i matematik i lika stor utsträckning som elever med svensk bakgrund. En av orsakerna är att eleverna har svårigheter med det svenska språket vilket blir ett hinder för dem när de lär sig matematik. LÄS MER

 5. 5. Därför uttalas Kjell som Kille och Sture som Store En kontrastiv studie om uttalsavvikelser hos andraspråksinlärare med arabiska som förstaspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Khalaf Gadban Ekram; [2012-05-21]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; arabiska; attityd; uttalsavvikelser;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redovisar en uttalsstudie bland personer med arabiska som förstaspråk. Studien är dels kontrastiv då den undersöker uttalsavvikelser i det svenska språket utifrån den kontrastiva hypotesen, dels en attitydundersökning som tar upp både inlärares och lärares attityd till uttalsavvikelser. LÄS MER