Sökning: "svårigheter kina"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden svårigheter kina.

 1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER

 2. 2. Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Transfer pricing; customs value; prevention; better; than; cure; arm’s length principle; cross-border intercompany transactions; cross-border; intercompany; transactions; intercompany transactions; market value; market; China; USA; Sweden; Swedish; tax authority; pricing; unrelated; adjusted; customs duty; customs; duty; Customs Authorities; intercompany relationship; income tax; methods; taxable income; imported; products; import; price adjustments; transaction price; tax surcharge; tax surcharges; monetary penalties; american precedent; documentation; transfer pricing documentation; future; communication; customs declaration; Tullvärde; internprissättning; globalisering; gränsöverskridande koncerninterna transaktioner; transaktioner; koncernintern; gränsöverskridande; handel; prissättning; multinationella; multinationell; företag; multinationellt företag; armlängdsprincipen; närstående företag; närstående; företag; närstående bolag; bolag; oberoende företag; oberoende; skattemyndigheten; skattemyndighet; internpris; koncern; bolagskoncern; marknadsmässig; marknadsmässiga villkor; inkomstbeskattning; tullavgift; tullavgifter; tullmyndighet; tullmyndigheter; importpris; importpriser; närståenderelation; prissättningsmetod; prissättningsmetoder; transaktion; transaktioner; beskattningsunderlag; prisjustering; prisjusteringar; skattetillägg; straffavgift; straffavgifter; ouppmärksammat problem; dokumentation; bevisbörda; kommunikation; förekomma; förekommas; internprissättningar; OECD; svensk lagstiftning; kinesisk lagstiftning; amerikansk lagstiftning; WTO; GATT; marknadsprismetoden; CUP-metoden; återförsäljningsprismetoden; RPM-metoden; kostnadsplusmetoden; CPM-metoden; nettomarginalmetoden; TNMM-metoden; vinstfördelningsmetoden; PSM-metoden; transaktionsvärde; transaktionsvärdet; identiska varor; liknande varor; försäljningspris; produktionsvärde; rimliga medel; dokumentationskrav; OECD:s riktlinjer; riktlinjer; jämförelse; bevisbörda; Kina; USA; amerikansk; CVA; amerikanska marknaden; svenska marknaden; kinesiska marknaden; förhållandet; mellan; ökad; samverkan; dokumentationspolicy; dokumentationskrav; kostnader; importdeklaration; preliminär; preliminär importdeklaration;

  Sammanfattning : Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. LÄS MER

 3. 3. Corporate governance i finanskrisens spår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Holmström; [2015]
  Nyckelord :corporate governance; bolagsstyrning; finanskrisen;

  Sammanfattning : Bolagsstyrning är ett angeläget diskussionsämne efter finanskrisen, särskilt beträffande hur en god bolagsstyrning kan uppnås i banker. Det råder konsensus om att god bolagsstyrning är av högsta betydelse för näringslivet och även övriga delar av samhället. LÄS MER

 4. 4. PRODUKTUTVECKLING AV KONFEKTION MED KORTA LEDTIDER MED LITEN RISK FÖR DEFEKTER

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FREJ LEWENHAUPT SANDBERG; [2015]
  Nyckelord :Klädproduktion; fast-fashion; kvalitetsledning; produktutveckling; kvalitet; fabrik; defekter; intermediära företag;

  Sammanfattning : Arbetets bakgrund är en studie av hur produktutvecklings- och produktionsstegen ser ut i teorin för klädföretag som produktutvecklar genom ”snabbt marknadsbesvarande genom korta ledtider” och producerar genom det ”progressiva buntsystemet”. Jag presenterar de olika processerna och vilka svårigheter de bär med sig. LÄS MER

 5. 5. Välgörenhetsorganisationers utveckling i Kina från dåtid till framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Nadja Ibrahim; [2015]
  Nyckelord :välgörenhet; Kina; välgörenhetsverksamhet; välgörenhetsorganisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Välgörenhet har en lång historia i Kina och välgörenhetsorganisationer har länge spelat en betydande roll för utövandet av välgörenhet. Redan under Qin-dynastin (221-207 f.Kr) talas det om välgörenhetsorganisationer som formats av vanliga människor men främst av överklassen i samhället. LÄS MER