Sökning: "svårigheter med att lära sig svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden svårigheter med att lära sig svenska som andraspråk.

 1. 1. Svenska som sjunger och sprakar : Poesi i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tina Lövrander; [2021]
  Nyckelord :poesi; lyrik; svenska för invandrare; sfi; svenska som andraspråk; sva; vuxenutbildning; andraspråksinlärare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Detta är en ämnesdidaktisk studie som undersöker hur lärare använder poesi i undervisningen på sfi och i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning samt vad de ser för vinster och svårigheter med det. Studien tillför ny kunskap på ett relativt outforskat område. Metoden som används bygger på grundad teori och metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetens betydelse för kommunikationen mellan skolan och hemmet : En kvalitativ studie av fyra utlandsfödda föräldrars samt fem mentorers upplevelser av kommunikationen mellan skolan och hemmet och även en datalärares erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ann-Charlotte Johansson-Gårdhed; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; digitalisering; kommunikation; vardagslitteracitet; skolliteracitet; hem och skola; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Min undersökning av fyra föräldrar som har begränsad litteracitet som nu studerar på SFI A och hur de upplever att de kan ta till sig informationen från deras barns skola som skickas hem via skolväskan, mail eller via den digitala plattformen SchoolSoft, visar att samtliga föräldrar upplever att de inte kan komma åt information om studiedagar, föräldramöten, närvaro eller annan information på den digitala plattformen SchoolSoft då de inte vet hur man kommer in på den. Samtliga föräldrar uppger också att de vet hur viktig en bra skolgång är för deras barn och de känner att de inte kan bli fullt delaktiga i sina barns skolgång på grund av svårigheter att ta till sig informationen och förstå meddelanden som skickas hem till dem då de har begränsad litteracitet. LÄS MER

 3. 3. Vuxna andraspråksinlärares läranderesurser : En studie om fem vuxna andraspråktalares berättelse om sina tidigare studier och lärandet av det svenska språket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Andreas Bertils; [2019]
  Nyckelord :vuxna andraspråksinlärare; svenska som andraspråk; symboliska kapital; narrativ; lärande i skola; lärande hemma;

  Sammanfattning : I den här studien har fem vuxna andraspråksinlärare intervjuats i en norrländsk inlandskommun. Syftet var att undersöka deras narrativ gällande deras lärande från deras hemländer samt deras studier i svenska i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bilingual; Multilingual; Swedish as Second Language; Reading Difficulties; Writing Difficulties; Adults; Diagnostics; Special education; Flerspråkighet; svenska som andraspråk sfi; vuxna; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; diagnostisering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. LÄS MER

 5. 5. Lärande i svenska språket på mångkulturell förskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barn med annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER