Sökning: "svårigheter med att lära sig svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden svårigheter med att lära sig svenska som andraspråk.

 1. 1. Vuxna andraspråksinlärares läranderesurser : En studie om fem vuxna andraspråktalares berättelse om sina tidigare studier och lärandet av det svenska språket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Andreas Bertils; [2019]
  Nyckelord :vuxna andraspråksinlärare; svenska som andraspråk; symboliska kapital; narrativ; lärande i skola; lärande hemma;

  Sammanfattning : I den här studien har fem vuxna andraspråksinlärare intervjuats i en norrländsk inlandskommun. Syftet var att undersöka deras narrativ gällande deras lärande från deras hemländer samt deras studier i svenska i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bilingual; Multilingual; Swedish as Second Language; Reading Difficulties; Writing Difficulties; Adults; Diagnostics; Special education; Flerspråkighet; svenska som andraspråk sfi; vuxna; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; diagnostisering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. LÄS MER

 3. 3. Lärande i svenska språket på mångkulturell förskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barn med annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER

 4. 4. "När man inser att man ska lära någon ett språk från grunden, alltså var börjar man?"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Segerlund; Elin Östman; [2018]
  Nyckelord :direktintegrering; didaktiska verktyg; svenska som andraspråk; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : Studien riktar sig till undervisning i årskurserna 1-3. Syftet med studien är att få mer kunskap om lärares didaktiska verktyg som används för att undervisa direktintegrerade nyanlända elever i det ordinarie undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig svenska som andraspråk i grundskolans tidigare åldrar : En kvalitativ studie ur lärares och speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Winkler; Sjölin Anna-Sofia; [2017]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; hinder; möjligheter och interkulturell kompetens; socciokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola finns idag cirka 15 % elever med annat modersmål än svenska. Som blivande speciallärare anser vi att vi behöver öka vår förståelse för hur barn lär sig och tillägnar sig ett andraspråk. LÄS MER