Sökning: "svårigheter med svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden svårigheter med svenska som andraspråk.

 1. 1. Högstadieelever med svenska som andraspråk – ett lärarperspektiv på elevers matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Raya Loubani; Warda Yousef; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; matematiska svårigheter; textböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och fördjupa på svårigheterna som svenska elever och eleverna med utländska bakgrund möter när de lär sig matematik och detta gjordes genom att intervjua sex matematiklärare på högstadiet med olika erfarenhet. De mest framträdande svårigheterna relaterar till matematikens språk, såsom läsning och förståelse, även svårigheter att utföra matematiska operationer och brister i motivationen angavs. LÄS MER

 2. 2. ”Det är alldeles för svårt” – vuxna andraspråkselever och yrkeslärare läser samt reflekterar över innehållet i en lärobok i kursen Omvårdnad 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulf Sparredal; [2023-09-11]
  Nyckelord :vuxenutbildning; komvux; läromedel; läroböcker; läromedelsforskning; språkteknologi; svenska som andraspråk; flerspråkighet; vård- och omsorgsprogrammet; Omvårdnad 1;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en studie av utmaningar som vuxna andraspråkselever som läser en yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen möter när de läser texter i en lärobok i ämnet Omvårdnad 1. Lärobokstexterna undersöks med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder där de senare består i att vuxna andraspråkselever som studerar vård- och omsorgsprogrammets kurser inom kommunal vuxenutbildning läser, gör markeringar i och kommenterar på två texter i läroboken. LÄS MER

 3. 3. Grepp om begrepp : En studie av lärares problembilder och deras lösningsförslag i språk- och kunskapsutvecklande arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Sundquist; [2023-08-18]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande undervisning; svenska som andraspråk; fokusdiskussion; lärarroll; kollegialt lärande; begreppsformulering; svårighet; lösningar; hinder;

  Sammanfattning : Studien bygger på en fallstudie av fyra lärares reflektioner om språk- och kunskapsutvecklande arbete. Lärarna har svarat på hur de kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med eleven i fokus. LÄS MER

 4. 4. "Det är en rikedom att kunna olika språk" : en kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Charlotte Viklund; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; kommunikation; modersmål; samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Skolinspektionens granskning (2017) visar att flera barn i dagens förskola har en utländskhärkomst och att de är eller kommer att bli flerspråkiga. Granskningen belyser även attförskollärarna saknar specifika kunskaper som riktar sig mot ett språkutvecklande arbetssättnär det kommer till andra språk än svenska. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av barn i språksvårigheter i förskolan : - “Jag tänker att de här barnen behöver få kännasig trygga i våran miljö, att vi inte är‘va’-människor.”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Lundmark; Naima Walter; [2023]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskola; hjälpmedel; inkludering; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar inkluderande med barn i språksvårigheter samt vilka resurser och hjälpmedel som finns att tillgå i förskolan. Arbetet är baserat på semistrukturerade intervjuer och är en kvalitativ studie. LÄS MER