Sökning: "svårläkta sår"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden svårläkta sår.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tugce Erol; Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Leg Wounds; Suffering; Nurse Attendance; The relationship between patient and nurse; Emotional and physical factors; Bensår; Lidande; Sjuksköterskans bemötande; Vårdrelationen; Emotionella och fysiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex veckor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av svårläkta sår; : med utgångspunkt från sjuksköterskans sex kärnkompetenser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Rosén; Marie Stoltz; [2020]
  Nyckelord :deduktiv; kunskap; kvalitet; kärnkompetenser; omvårdnad; tid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med äldre personer med svårläkta sår inom särskilt boende

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; sjuksköterskors erfarenheter; svårläkta sår; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det saknas uppgifter om hur många som lider av svårläkta sår i Sverige idag. Svårläkta sår är ett stort hälsoproblem och det drabbar många äldre personer. Risken för såren ökar med åldern samt att antalet äldre personer ökar i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan vid sårvård inom kommunal hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Karolina Johansson; Maria Svanström; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; community home care; district nurse; qualitative content analysis; wound care.; Distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; samverkan; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett globalt problem och innebär ökade kostnader för samhället. Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och innebär samverkan med patient och andra yrkeskategorier. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid vård av patienter med svårläkta sår i hemsjukvård. LÄS MER

 5. 5. Svårt med svårläkta sår : En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; qualitative content analysis; skills development; wound care; erfarenhet; kompetensutveckling; Benner; kvalitativ innehållsanalys; sårbehandling; såromläggning; svårläkta sår; samverkan; organisation; roller; ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att vården är patientsäker. LÄS MER