Sökning: "sva-lärare speciallärare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sva-lärare speciallärare.

 1. 1. ”Vi överlämnar en elev- inte ett resultat” : En empirisk studie om hur sva-lärare, speciallärare och specialpedagoger möter nyanlända elever på högstadiet samt vilket stöd som sätts in vid upptäckt av läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kalle Lundmark; Emma Lund; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter; nyanlända elever; semistrukturerade intervjuer; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv; språk- och kunskapsutvecklande arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att ge ökade kunskaper om nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom tio kvalitativa intervjuer med speciallärare, specialpedagoger och sva-lärare är syftet att skapa kunskap kring hur arbetet med nyanlända elever ser ut. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och goda exempel inom SVA och specialundervisning : En komparativ multipel fallstudie på två svenska grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Malmström; [2019]
  Nyckelord :adhokrati; grundskola; maskinbyråkrati; professionell byråkrati; samarbete; Skrtic; speciallärare; specialpedagog; specialundervisning; SVA; svenska som andraspråk; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och jämföra erfarenheter och synsätt hos rektorer, specialpedagoger och SVA-lärare gällande undervisning av elever i behov av särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivområdet och undervisningen i svenska som andraspråk. Fokusområden var rådande utmaningar och möjligheter som sedan analyserades genom Skrtics teori. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Björk; [2017]
  Nyckelord :genrepedagogik; nyanlända elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och förväntat kunskapsbidragSyftet med fallstudien är att få en uppfattning om vad en rektor, en SVA-lärare och en studiehandledare i en kommunal grundskola anser att språkutvecklande undervisning är och hur lärarna arbetar språkutvecklande i alla skolämnen för nyanlända elever. Studien är betydelsefull eftersom lärare behöver kunskap om språkutvecklande arbetssätt och skolor behöver en fungerande organisation som kan möta nyanlända elevernas språkliga behov. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Aggestam; [2017]
  Nyckelord :genrepedagogik; nyanlända elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och förväntat kunskapsbidragSyftet med fallstudien är att få en uppfattning om vad en rektor, en SVA-lärare och en studiehandledare i en kommunal grundskola anser att språkutvecklande undervisning är och hur lärarna arbetar språkutvecklande i alla skolämnen för nyanlända elever. Studien är betydelsefull eftersom lärare behöver kunskap om språkutvecklande arbetssätt och skolor behöver en fungerande organisation som kan möta nyanlända elevernas språkliga behov. LÄS MER

 5. 5. Att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever : En kvalitativ analys av pedagogers berättelser av möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Eva Danielsson; Kaisa Björk; [2016]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; new arrival students; investigation; cooperation; Läs- och skrivsvårigheter; nyanlända elever; utredning; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera pedagogers berättelser om hur de upplever arbetet med identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. Vi har samlat empiriskt material i form av intervjuer som vi har analyserat med hjälp av tidigare forskning samt teorier. LÄS MER