Sökning: "sva-lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet sva-lärare.

 1. 1. Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thao Truong; [2021-03-08]
  Nyckelord :undervisning av nyanlända elever; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kartläggning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Med digitala verktyg går det att anpassa nivåerna” : Lärares användning av digitala verktyg i skrivundervisningen i svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tina Widén; Rebecca Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; Swedish teaching; Swedish as a second language; scaffolding; writing education; Digitala verktyg; svenskundervisning; svenska som andraspråk; stöttning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har blivit allt viktigare inslag i grundskolans skrivundervisning. Forskning inom området har undersökt olika aspekter av digitaliserad undervisning i svenska, men det saknas forskning som fokuserar på användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
  Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER

 4. 4. Lärares digitala kompetens : En studie om SVA-lärares bedömning av sin egen digitala kompetens och användning av digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Corina Carlovici; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; IKT; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; stöttning; zone of proximal development; digitala urinvånare; digitala invandrare; enkätstudie; självskattning; lärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en bild av hur lärare i svenska som andraspråk (SVA)förhåller sig till digitala hjälpmedel. Denna forskningsfråga valdes mot bakgrund av attarbete med digitala verktyg är en viktig del av kurs- och ämnesplaner. LÄS MER

 5. 5. Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden? : En undersökning om sva-lärares uppfattningar om svaämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ulrika Van Manen; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; utbildningsideal; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ (IA). Studien finner att sva-lärare upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar svaämnet med beprövad erfarenhet som grund. LÄS MER