Sökning: "svenskämne"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet svenskämne.

 1. 1. Vad hände med demokratin? - En kunskapsöversikt om demokrati och svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vilma Bolding; Kale Lidström; [2019]
  Nyckelord :demokrati; demokratiämne; makt; skola; svenska; svenskämne; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka på vilka sätt svenskämnet, enligt forskning, kan vara ett demokratiämne. Skolans, och mer specifikt svenskämnets, förhållande till det omgivande samhället och dess maktstrukturer hamnar därför i förgrunden för kunskapsöversikten. LÄS MER

 2. 2. Läslust! : En litteraturstudie om motivation vid läsning av skönlitteratur i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Uddas; [2019]
  Nyckelord :Läslust; motivation; engagemang; skönlitteratur; gymnasiet.;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i tidigare forskning, är syftet i föreliggande litteraturstudie att belysa hur lust till läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan kan skapas. De frågeställningar som utgör uppsatsens kärna är: Hur kan läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan organiseras och planeras för att väcka läslust? På vilka sätt kan skönlitteratur läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka läslust? Vilken skönlitteratur kan läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka läslust? Forskningen förhåller sig överlag samstämmig och kompletterande, förutom viss motstridighet om skrivuppgifter och läsarter. LÄS MER

 3. 3. Ät min hjärna. Spelberättandet i förhållande till klassisk och kognitiv narratologi i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Ingermarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to contribute with knowledge about games as fictional literature in relation to the Swedish subject in the Swedish upper secondary school. My theoretical framework draws from classical and cognitive narratology as well as game studies, and the notions of defamiliarization and genre are also central. LÄS MER

 4. 4. Skrivande i en ny tid : En undersökning av digitala och multimodala inslag i skrivandet i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefin Morsing; [2018]
  Nyckelord :designteoretiskt perspektiv; digitalisering; medieekologi; multimodalitet; skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken typ av texter eleverna skriver i gymnasieskolans svenskämne med ett vidgat språkbegrepp. Utifrån ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv har de skrivaktiviteter som eleverna erbjudits undersökts för att synliggöra spänningar på olika nivåer. LÄS MER

 5. 5. Läromedlens dramatik. En läromedelsstudie om legitimeringen av dramatiker och dramatiska verk i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Bergmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the legitimation of dramatics in upper secondary schools textbooks for the Swedish subject. This study will show how the dramatic genre is represented in textbooks in relation to the syllabus of the Swedish subject, by answering questions of how are the legitimations expressed concerning dramatists and dramatics in the chosen textbooks, and of what similarities and differences come across in the expressed legitimations? To answer these questions this study analyses a selection of two dramatists, August Strindberg and William Shakespeare, and six dramatic texts in three Swedish textbooks. LÄS MER