Sökning: "svenskämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 851 uppsatser innehållade ordet svenskämnet.

 1. 1. Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Elin Ahlström; Sahar Sultani; [2022]
  Nyckelord :Elevstyrda samtal; Gymnasiet; Högstadiet; Litteratursamtal; Lärarstyrda samtal; Svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden att svenska elevers läsförståelse behöver utvecklas då den kan ses som viktig för alla skolämnen, och att litteratursamtal kan ses som ett medel för att utveckla läsförståelsen. Den syftar till att presentera forskningsrön om litteratursamtalets möjligheter och utmaningar i undervisning i det svenska språket samt motsvarande forskning i en internationell kontext. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityder till grannspråksundervisning : en kvantitativ studie bland svensklärare i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Forsberg; [2022]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; semikommunikation; nordisk identitet; nordisk språkgemenskap; Nordiska rådet; attityder;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt mellanstadielärares attityder till grannspråksundervisning med ett syfte att belysa den roll som skolan har för att bevara det nordiska språkutrymmet. Genom inspiration från Nordiska rådets strävan om att bevara en nordisk språktradition gjordes en kvantitativ undersökning där 37 lärare sa sitt om grannspråk i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Det muntliga anförandet i gymnasieskolan : En kvalitativ studie av elevers retoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ebba Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Retorik; retoriska funktioner; muntligt anförande; språkutveckling; nationella prov;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks gymnasieelevers retoriska utveckling mellan kurserna svenska 1 och svenska 3. Syftet med studien är att få en inblick i huruvida det sker en retorisk och språklig utveckling under gymnasieåren. LÄS MER

 4. 4. Talängslan i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johanna Hamady; [2022]
  Nyckelord :talängslan; muntlighet; genus; elevperspektiv; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Det är inom ramen för skolans svenskämne centralt att få en bredare uppfattning om vad elever har för upplevelse av talängslan i samband med muntlighet. Syftet med denna uppsats är att analysera elevers upplevelse av talängslan i samband med muntlig framställning inom gymnasieskolans svenskämne. LÄS MER

 5. 5. Digitala skrivverktygens roll i skrivundervisningen : En litteraturstudie om hur digitala skrivverktyg påverkar skrivprocessen och motivationen för elever i svenskämnet F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Berg; Annie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digitala skrivverktyg; skrivprocess; motivation; årskurs F-3; skrivande.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är under ständig utveckling både i samhället och inom skolan. Därför är det viktigt att som blivande lärare vara medveten om vilka fördelar och nackdelar det bär med sig. LÄS MER