Sökning: "svensk äldre population"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden svensk äldre population.

 1. 1. Självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Loella Filipsson; [2023-04-26]
  Nyckelord :Självmedkänsla; välbefinnande; ålder; svensk äldre population;

  Sammanfattning : Självmedkänsla har visat sig bidra till ett hälsosamt åldrande. Det finns få studier som undersökt sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande inom en svensk äldre population. LÄS MER

 2. 2. Användar-acceptans för Internet of Medical Things (IoMT) inom svensk distansvård

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :David Kotka; Tom Hegestrand Ganesh; [2023]
  Nyckelord :E-health; Internet of Medical Things; IoMT; remote healthcare; user acceptance; UTAUT; Användaracceptans; distansvård; e-hälsa; Internet of Medical Things; IoMT; UTAUT;

  Sammanfattning : The increasing life expectancy of an aging population has caused a higher demand for healthcare services, highlighting a shortage within the healthcare system due to insufficient projected growth of healthcare personnel. One solution to this issue is the utilization of the Internet of Medical Things (IoMT). LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Anna Danielsson; Ebba Kronberg; [2022]
  Nyckelord :Generationsskifte; överlåtelseformer; företagsformer; share-farming; kooperativ; delägarskap; unga lantbrukare;

  Sammanfattning : I Sverige och övriga Europa domineras lantbruksföretag av en åldrande lantbrukarkår, där 33 % av lantbrukarna 65 år eller äldre. Generationsskiften på gårdar har en förmåga att skjutas på men, det är en process som förr eller senare måste ske och desto tidigare processen påbörjas desto lättare blir processen. LÄS MER

 5. 5. En enkätstudie om pensionärers matpreferenser i relation till internationella matkulturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sam Hjertberg; Lisa Allvin; [2022]
  Nyckelord :Matpreferenser; pensionär; matkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken mat individer väljer är komplext och påverkas av många faktorer. Det har under senare decennier setts ett ökat urval av mat från andra kulturer i Sverige. Globalisering, turism, invandring samt tillgängligheten till media och internet kan tänkas bidra till ökad exponering för internationellt inspirerad mat. LÄS MER