Sökning: "svensk redovisningsstandard"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden svensk redovisningsstandard.

 1. 1. Grönmålning inom Svensk hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christine Avasjö Kuess; David Person; [2016]
  Nyckelord :Social responsibility; CSR; Corporate social responsibility; GRI; Greenwashing;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen har utvecklats allt mer de senaste åren. Allt fler företag hållbarhetsredovisar och många länder väljer att reglera hållbarhetsredovisningen genom lag. Den mest använda standarden ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. LÄS MER

 2. 2. Finansiella rapporters informationsinnehåll om framtida vinst. : En studie från tiden före och efter införandet av IFRS bland svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Roth; David Peng; [2011]
  Nyckelord :Finansiella rapporter; redovisningsstandarder; framtida vinst;

  Sammanfattning : Vi har i denna undersökning försökt analysera sambandet mellan framtida vinst och utvalda signaler bland svenska börsbolag. Signaler som tidigare forskning har visat innehålla sådan information har använts; Dupontkomponenterna och förändring i lager, bruttomarginal och omsättning per anställd. LÄS MER

 3. 3. Försiktighetsprincipen och rättvisande bild : Hur påverkar införandet av verkligt värde-reglerna i IAS kvaliteten i redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Ekström; Philip Lagerling; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2005 trädde en ny redovisningsstandard ikraft som gäller inom EU för alla noterade bolag. De nya reglerna är influerade av den anglosaxiska redovisningstraditionen och har rättvisande bild som ett övergripande rättesnöre. LÄS MER

 4. 4. Från klientfokus till samhällsfokus? - En studie om anmälningsplikten och dess konsekvenser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Eliasson; Heléne Berghult; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågställning: Kriser och skandaler som inträffat under senare år har lett tillskärpta regler för redovisning och lagstadgad revision. Ett medel för att återställa förtroendetför de stora bolagen var att stärka kontrollen av företagen, bl.a. genom anmälningsplikten. LÄS MER