Sökning: "svensk teater"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden svensk teater.

 1. 1. Teater/drama - en del av kulturskolan? : En diskursanalytisk studie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hanna Håkanson; [2020]
  Nyckelord :Theatre drama; School of the Arts; guidance document; discourse analysis; Teater drama; kulturskolan; styrdokument; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka förutsättningarna för ämnet teater/drama inom kulturskolan. Till grund för uppsatsen ligger tre fokusgruppsamtal med lärare i teater/drama i kulturskolan i en svensk stad samt ett stödjande dokument för kulturskolorna i samma stad och ett styrdokument för Norges kulturskola. LÄS MER

 2. 2. Ja och... En observationsstudie om hur elever samarbetar i improvisationsteater i svensk gymnasieskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt gymnasieelever samarbetar genom improvisationer i ämnet teater. Studien tar sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Hur drivs den sociala interaktionen framåt av elever under lärarstrukturerade improvisationer i ämnet teater, samt hur kommunicerar eleverna genom verbala medel samt med kroppen och rösten under sådana improvisationer? Den teoretiska utgångspunkten för studien är sociokulturell teori. LÄS MER

 3. 3. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 4. 4. Andra skor - En intervjustudie om etnisk homogenitet och etnisk heterogenitet inom svensk teaterutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Kien Ngo; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka beskrivningar av etnisk homogenitet inom svenska teaterklasser. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om orsaker till fenomenet samt att undersöka olika uppfattningar om vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa fler etniskt heterogena teaterklasser. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara på rätt plats : Om statushierarkier bland skådespelare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Therése Jirek; [2018]
  Nyckelord :Actors; status; professional pride; professional identity; Skådespelare; status; yrkesstolthet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : The thesis Att vara eller inte vara på rätt plats – Om statushierarkier bland skådespelare is a qualitative study, conducted by me, Therése Jirek, with the purpose of investigating the status hierarchies between actors educated at the public Swedish theater universities and actors educated at private/non public/other theater schools. The study also investigates how the hierarchies affect the work, social relations and dynamics between the actors. LÄS MER