Sökning: "svenska översatta titlar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svenska översatta titlar.

 1. 1. Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska originaltitlar; svenska översatta titlar; titelöversättning; titelfunktioner; semantiskt innehåll; genrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). LÄS MER

 2. 2. Funktionalitet och lojalitet hos boktitlar. Om franska boktitlar och deras motsvarigheter i svensk översättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Bjureblad; [2013-08-23]
  Nyckelord :skönlitterär översättning; franska och svenska boktitlar; funktionalitet; lojalitet; Sekwa förlag;

  Sammanfattning : Boktitlar är betydelsefulla, trots deras ibland obetydliga omfång, eftersom de är bland det första mottagaren möter och kan komma att spela en avgörande roll för om den tillhörande texten läses eller inte. Boktitlar bör därför analyseras som om de är en egen självständig texttyp med uppgift att fylla olika kommunikativa funktioner. LÄS MER