Sökning: "svenska 3 utredande text"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden svenska 3 utredande text.

 1. 1. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 3. 3. När staten inte granskar : En kvalitativ studie om presentationen av texttyper i ämnesplaner och läroböcker för svenska i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Lingemyr; Joakim Åberg; [2018]
  Nyckelord :Syllabus; textbook; curriculum theory; review; argumentative text; investigative text; academic text; text genre; Swedish upper secondary school; Läroplan; lärobok; läroplansteori; granskning; argumenterande text; utredande text; text av vetenskaplig karaktär; texttyp; svenska på gymnasiet;

  Sammanfattning : När lärare undervisar utgår de från en ämnesplan som innehåller information om de delar en kurs omfattar. Lärare tar ofta hjälp av olika läroböcker för att genomföra sin undervisning. Mellan åren 1938 och 1991 granskades läroböcker statligt innan de kom ut på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden mellan E och F – Elevers källhantering i det nationella provet i svenska 3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Olof Larsson; [2016-05-27]
  Nyckelord :nationella provet i svenska 3; källhantering; referatteknik;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Kristian Blensenius.... LÄS MER