Sökning: "svenska C läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden svenska C läsförståelse.

 1. 1. Att välja rätt är inte lätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Louise Pålsson; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteratururval; litteraturundervisning; literacy; läsning; Svenska 1; Svenska 2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med och utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka gymnasielärares resonemang om urval av skönlitteratur till undervisningen i Svenska 1 och Svenska 2. De två frågeställningar som undersöktes och besvarades handlar dels om vilka didaktiska överväganden som lärare gör i samband med litteratururvalet, dels om hur lärarna uppfattar de delar av svenskämnets styrdokument som rör läsning och arbete med skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan motivation och läsförståelse hos andraspråksinlärare : En studie av vuxnas inlärande av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Integrativ och instrumentell motivation; andraspråksinlärning; korrelationer lästestresultat och motivationsindex;

  Sammanfattning : Denna studie är en fördjupning i huruvida motivation påverkar andraspråksinlärares resultat i läsning. Gardner och Lamberts (1972) ursprungsmodell för motivationsstudier har fungerat som underlag i denna undersökning som har utförts på en grupp vuxna L2- inlärare av svenska som i nuläget studerar på SFI, kurs C och D. LÄS MER

 3. 3. Nivåbaserat läromedel för läsinlärning : En läsbarhetsanalys av Den magiska kulan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Jonesjö; Sandra Fäste; [2015]
  Nyckelord :East-to-read; readability; legibility; reading comprehension; LIX; level-based; illustrations; Lättläst; läsbarhet; läslighet; läsförståelse; LIX; nivåbasering; illustrationer;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine a book used as level-based teaching material, Den magiska kulan (Wänblad, 2011), to analyse the progression within and between the different levels, A, B and C, intended for use in grade 1. The material is designed so that pupils at different levels in their reading development can share the same literature. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse : En kvantitativ studie kring elevers läsförståelse, baserat på nationella prov och självskattningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :Läsförståelse; nationella prov; självskattningar;

  Sammanfattning : Elever som har svårt att förstå instruktioner, läsa en text och förstå budskapet eller läsa en text och koppla ihop den med tidigare kunskap riskerar att uppleva svårigheter i skolan. Därför undersökte jag i detta examensarbete hur 61 elever i årskurs nio på högstadiet klarade av delprovet som behandlar läsförståelse, från det nationella provet i svenska år 2012. LÄS MER

 5. 5. Diagnostiskt läs- och skrivprov - ett verktyg för att identifiera elever som riskerar att ej nå målen i svenska, år 3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik; Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Claes Rehn; Maritha Sedvallson; [2012]
  Nyckelord :DLS; Nationella prov; 3; identifiera; svenska; ej nå mål; diagnostisk; läsprov; läsförståelse;

  Sammanfattning : Vi har i detta arbete jämfört resultat i DLS-prov, moment läsförståelse, för ett antal elever i år 3 med deras resultat gällande läsförståelse vid de nationella proven. Vi ville se om dessa två prov bedömer läsförståelsen på samma sätt, för att se om DLS kan vara användbart som test för att hitta elever som behöver stöd när det gäller läsförståelse. LÄS MER