Sökning: "svenska elever som studerar engelska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svenska elever som studerar engelska.

 1. 1. Swedish L2 Learners’ acquisition of grammatical morphemes : A cross-sectional study on how well Swedish Learners of English as a second language at upper secondary school use morphemes in their writing.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2018]
  Nyckelord :Morpheme acquisition order; natural order hypothesis; L2 acquisition and learning; corpus; Swedish learners; Morfem förvärvsorder; naturlig ordning hypotes; andra språkinlärning; korpus; svenska elever.;

  Sammanfattning : The main aim of this paper has been to examine if Swedish students at upper secondary school were able to use the morphemes The progressive –ing, The irregular past and The irregular third person. In addition, it has also addressed if the students examined in this essay were able to use some morphemes better than others. LÄS MER

 2. 2. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 3. 3. Avkodning gällande ordläsning på svenska och engelska hos svenska typiska läsare och elever med lässvårigheter i årskurs 4

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Sofie Björndahl; Emelie Johansson; [2013]
  Nyckelord :decoding; word reading; foreign language; reading difficulties; language learning; Swedish; English; avkodning; ordläsning; främmande språk; lässvårigheter; språkinlärning; svenska; engelska;

  Sammanfattning : Olika språk har olika ortografiskt djup och svenska språket anses som ett mer ortografiskt ytligt (regelbundet) språk än engelska språket som anses vara mer ortografiskt djupt (oregelbundet). I Sverige studerar elever det främmande språket engelska från lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Hur går det sedan? :   Från stödåtgärder i grundskolan till ett nationellt gymnasieprogram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marianne Hallenbring; [2009]
  Nyckelord :Gymnasiet; särskilt stöd; åtgärder; betyg; mål; godkänd; nationellt program;

  Sammanfattning :  Syftet med den här studien var att genom en kvantitativ enkätstudie och kvalitativa intervjuer undersöka hur det går för några elever på nationella program på gymnasiet, efter att de ha haft särskilt stöd i kärnämnena matematik, svenska och engelska under grundskolans senare år. Hur ser de själva på sina stödbehov?  Hur har de upplevt studierna i grundskolan och hur går det för dem nu? Räckte det att få detta extra stöd i kärnämnena för att sedan klara av studierna på egen hand på gymnasiet? Om man jämför elever som studerar på ett yrkesförberedande program med elever på ett studieförberedande program på två gymnasier, kan man se några samband när det gäller hur eleverna beskriver sina behov av extra stöd?Enkätstudien genomfördes i sammanlagt fem klasser på ett studieförberedande program (SP) och i fem klasser på ett yrkesförberedande program (HR) i två städer. LÄS MER

 5. 5. Hur går det sedan? :  Från stödåtgärder i grundskolan till ett nationellt gymnasieprogram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marianne Hallenbring; [2009]
  Nyckelord :Gymnasiet; särskilt stöd; åtgärder; betyg; mål; godkänd; nationellt program;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att genom en kvantitativ enkätstudie och kvalitativa intervjuer undersöka hur det går för några elever på nationella program på gymnasiet, efter att de ha haft särskilt stöd i kärnämnena matematik, svenska och engelska under grundskolans senare år. Hur ser de själva på sina stödbehov? Hur har de upplevt studierna i grundskolan och hur går det för dem nu? Räckte det att få detta extra stöd i kärnämnena för att sedan klara av studierna på egen hand på gymnasiet? Om man jämför elever som studerar på ett yrkesförberedande program med elever på ett studieförberedande program på två gymnasier, kan man se några samband när det gäller hur eleverna beskriver sina behov av extra stöd?Enkätstudien genomfördes i sammanlagt fem klasser på ett studieförberedande program (SP) och i fem klasser på ett yrkesförberedande program (HR) i två städer. LÄS MER