Sökning: "svenska grammatik övningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden svenska grammatik övningar.

 1. 1. Skrivpedagogik i läroböcker. En kvantitativ innehållsanalys av läroböcker för Svenska 1 på gymnasiet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tåve Jernmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag förekomsten av vilka skrivpedagogiska diskurser som uppgifter och övningar i läroböcker i Svenska 1 på gymnasiet kan kopplas till. Mitt huvudsyfte är att att undersöka vilka möjligheter som ges svenska gymnasieungdomar att skriva inom utbildningen och vad den typen av normativa kursinnehåll som finns i läroböckerna sprider för skrivpedagogik. LÄS MER

 2. 2. La competencia comunicativa en ELE - análisis de un manual escolar en relación con el plan de estudios de lenguas modernas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Carina Larsson; [2012-06-20]
  Nyckelord :la enseñanza comunicativa; la competencia comunicativa; el enfoque de aprendizaje;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka den språksyn som präglar spanskundervisningen inom den svenska gymnasieskolan. Studien består i att analysera en lärobok, Caminando 4 (Waldenström m fl 2007, reviderad), för att ta reda på om den språksyn som läroboken har står i samklang med den språksyn som kursplanen för moderns språk (Skolverket, 2011) och tidigare forskning inom undervisning av främmande språk förespråkar. LÄS MER

 3. 3. Hur integreras grammatik och kommunikativa övningar i moderna språk? – En analys av läromedel i tyska och franska för skolår 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yvonne Wellmar; Barbara Tuvesson; [2009]
  Nyckelord :grammatik; implicit inlärning; kommunikation; läromedelsanalys; moderna språk;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om det finns en tydlig koppling mellan grammatik och kommunikativa färdigheter i två läromedel för moderna språk i skolår 9, ett i franska och ett i tyska. Metoden som vi använder är alltså en komparativ textundersökning av två brukstexter. LÄS MER

 4. 4. Vara eller icke vara? : En studie om grammartikundervisning och lärares inställning till grammatik.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Linda Andersson; Christine Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :grammatikundervisning; lärares inställning; A-kursen i svenska;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi tittat närmare på hur det står till med grammatikundervisningen i dagens gymnasieskola. I vår uppsats tar vi först upp historik om grammatik och grammatikundervisning. LÄS MER