Sökning: "svenska kyrkan förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden svenska kyrkan förändring.

 1. 1. Kom, nu är allt tillrett : Nattvarden, från ett fysiskt rum till en digital gemenskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Madelene Hansson Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Digital; Gemenskap; Nattvard; Måltidsgemenskap; Liturgi; Nattvardsteologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen går igenom ritualer i det digitala. I ett försök att finna teologiska belägg för huruvida det är genomförbart att uppnå måltidsgemenskap på en digital plattform, i Svenska kyrkans ordning. Uppsatsen berör olika typer av digitala rum/plattformar och utforskar gemenskap inom det digitala och om något går förlorat där. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapiutbildningens påverkan på prästens yrkesutövning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna Apell; [2021]
  Nyckelord :Minister; Clergy; Image of god; Relationship with god; Psychotherapist; Psychodynamic; Psychoanalysis; Psychotherapy training; Attachment.; Präst; Gudsrelation; Gudsbild; Psykoterapeut; Psykodynamisk; Psykoanalys; Psykoterapiutbildning; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Prästens yrke är grundat i kristen tro medan psykodynamisk terapi har sin utgångspunkt i psykoanalytisk teori som inledningsvis betraktade religiösa föreställningar som kompromissbildningar. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur präster upplever att centrala aspekter i yrket som präst förändras av en psykodynamisk terapiutbildning. LÄS MER

 3. 3. Den föränderliga nattvarden : En studie om anpassat nattvardsbruk i Svenska kyrkan och dess ecklesiologiska och teologiska konsekvenser.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Norberg; [2021]
  Nyckelord :Nattvard; kommunion; förändring; covid-19; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The present study investigates which theological and ecclesial consequences adjustments of the holy communion, that have been recognized in the empirical material, motivated by societal circumstances (in this case the covid-19 pandemic), may result in regarding the Church of Sweden.  The empirical material has been obtained from interviews with the vicar responsible for the communion for the parish in question. LÄS MER

 4. 4. Planering av urbana kyrkogårdar som rekreationsområden : En kvalitativ studie om kyrkogårdens platskänsla

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Tinde Strand; Agnes Lingøy; [2021]
  Nyckelord :Cemetery planning; Urban cemeteries; Sense of place; Recreation; kyrkogårdsplanering; urbana kyrkogårdar; platskänsla; rekreation;

  Sammanfattning : Idag byggs urbana, rekreativa grönområden ofta bort till följd av förtätning, samtidigt som städernas kyrkogårdar lämnas orörda. Studien syftar till att i en svensk kontext, undersöka möjligheterna att planera för att urbana kyrkogårdar även ska fungera som rekreationsområde, utan att platsens spirituella dimension går förlorad. LÄS MER

 5. 5. Kyrkliga handlingar - en isolerad företeelse : Eller en del av ett gemensamt ärende?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Raimond Molander; [2020]
  Nyckelord :kyrkliga handlingar gudstjänst gemenskap dop begravning relation sakrament Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : In this essay I have tried to understand the relationship between the morning service and the ecclesiastical acts (dop, konfirmation, vigsel och begravning). Two scientists, professor Ninna Edgardh and bishop emeritus Sven Thidevall, has identified a gap between the morning service and ecclesistical acts. LÄS MER