Sökning: "svenska renodlade internetbanker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svenska renodlade internetbanker.

  1. 1. Svenska renodlade Internetbanker i det finansiella systemet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emil Huang; Stephanie Montgomery; [2015]
    Nyckelord :Internet banking; bank profitability; Pure Play Internet; Internetbanker; Bankers lönsamhet; Pure Play Internet;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka svenska renodlade Internetbanker - “PPI-banker”, och utefter deras strategi studera deras lönsamhet samt om de utgör risker för den finansiella stabiliteten. Teori:  Tidigare forskning kring PPI-banker har påvisat varierande resultat och fokus har skiftat från PPI-bankernas prestation till deras påverkan på den finansiella stabiliteten. LÄS MER